Stichting Pandora Thema's Interculturalisatie

Interculturalisatie

Stichting Pandora zet zich in voor iedereen die psychische problemen heeft of heeft gehad. De ervaringen van mensen zelf zijn de basis voor al haar acties. De inbreng en ondersteuning van mensen met verschillende culturele achtergronden acht zij daarbij van groot belang.

De wijze waarop mensen vanuit verschillende culturele achtergronden hun psychische klachten beleven en uiten, lopen sterk uiteen en kunnen afwijken van de gangbare opvattingen binnen de Nederlandse ggz. Dit geldt ook voor de behandeling ervan. Hun noden en wensen zijn echter slecht bekend; communicatie, voorlichting en ondersteuning schieten tekort. Regelmatig wordt niet goed doorgevraagd en te snel een diagnose gesteld. In sommige gevallen wordt verkeerd behandeld.

Het verkrijgen en behouden van werk en de toegang tot opleidingen is voor mensen met andere taal- en culturele achtergronden veelal niet makkelijk. Voor allochtonen die psychische of psychiatrische problemen hebben gehad is dit dubbel zo moeilijk. Zij verkeren vaak in een complexe maatschappelijke situatie.

Allochtone cliënten in de ggz zijn nauwelijks georganiseerd en nemen beperkt deel aan bestaande organisaties of overlegorganen.

Brochures in verschillende talen

In onze webwinkel vindt u een aantal brochures in verschilende talen. Onder meer over gedwongen opname.